Dieťa šampión v živote, v športe, jeho ochrana a zdravý vývoj v súlade s DNA II

Vážení rodičia, v tomto článku sa budeme venovať téme ako genetika dieťaťa a rodičov ovplyvňuje celkovú prosperitu detí a ako môžeme deťom najlepšie pomôcť zlepšiť ich zdravotný stav, vyhýbať sa chybám v stravovaní, pomôcť dosahovať lepšie výkony v škole, v športe alebo celkovo v živote. Deti si vyžadujú viac našej pozornosti aj na základe ich genetických predispozícií, ktoré ich robia jedinečnými. 

Medzigeneračný prenos  

Dieťa je v podstate kópia 50% genetickej výbavy mamy a 50% otca. Genetická výbava starých rodičov, rodičov a detí je prepojená a deťom poskytuje do života príležitosti aj ohrozenia. Preto informácie o genetike všetkých generácií, anamnézach (rodinné, osobné, športové, alergické) a dedičných ochoreniach ako aj rôzne skúsenosti starších a najmä stanovenie reálnych cieľov  pomáhajú pri účinných zmenách v životnom štýle detí.  

To ako budeme pracovať s genetickou informáciou, ovplyvní aj prejav samotných génov. V dnešnej dobe sme vďaka  DNA analýze schopní zistiť genetickú informáciu jednotlivca a následne pracovať s jeho genetickými predispozíciami. Veda však už pokročila dopredu a odhalila, že životným štýlom dokonca ovplyvňujeme zapínanie a vypínanie niektorých génov. Tejto téme sa podrobne venuje vedný odbor Epigenetika, ktorá skúma ako naša  výživa, správanie, prostredie v ktorom žijeme a životný štýl  ovplyvňujú expresiu (aktiváciu)  našich génov.

Dieťa šampión - medzigeneračný prenos génov I – výživa a šport

 

Čo našim deťom prospieva a čo naopak škodí? Je pre dieťa dobré čo je dobré pre mňa? Robíme v životospráve niekde chyby? Kde? 

Odpovede na mnohé otázky rodičov o sebe a svojich deťoch sú v genetike a epigenetike. V dnešnej dobe sú genetické analýzy v mnohých krajinách súčasťou celkového rozvoja dieťaťa už od ranného veku. Zdravý životný štýl, stravovanie, vzdelávanie, výber vhodného športu, výchova, zdravotná prevencia ale aj osobná zdravotná starostlivosť môžu byť pozitívne ovplyvnené cielenou starostlivosťou o dieťa na základe faktov o jeho vrodených silných a slabých stránkach. 

Posledné roky sa v DNA4FIT venujeme aj monitoringu svetových klinických štúdií v rôznych oblastiach zdravia, prevencie, výživy, športu. Inovujeme naše konzultačné panely a vzdelávame našich klientov – rodičov, ako sa starať o seba, svoje deti a ako celkovo prosperovať. Mnohé štúdie sa venujú jednovaječným dvojičkám vzhľadom k tomu, že takéto deti majú identickú genetickú informáciu a napr. rozdielne riziká vzniku ochorení sú jednoznačne spôsobené ich rozdielnym životným štýlom a prostredím v ktorom žijú.

V posledných rokoch sledujeme zmenu uvažovania aj u svetovo uznávaných špecialistov, vedcov, lekárov od riešenia následkov  zanedbaného životného štýlu k identifikácii príčin  a predispozícií až k edukácii o zdravom životnom štýle. Správne a personalizované zmeny v životnom štýle určite prinesú postupné zlepšovanie zdravotného stavu, posilnenie imunity a pôsobia aj ako selfhealing mechanizmus  – zvyšujú odolnosť voči ochoreniam a pomáhajú ich liečiť.  

Kľúčom k úspešnému prevzatiu zodpovednosti za zdravý životný štýl seba a detí je motivácia. Najlepšia motivácia pre rodiča je zdravie a prosperita dieťaťa a pre dieťa je to práve vzorové správanie rodičov. 

Preto máte ako rodičia prosperitu detí vo vlastných rukách.

Dieťa, jeho ochrana a zdravý vývoj v súlade s DNA 

Fakty a dáta 

Aktuálne prieskumy celoeurópskeho zdravia poukazujú na nárast povedomia o vplyve zdravého životného štýlu na celkové zdravie a prosperitu človeka. Respondenti poukazujú na obavy týkajúce sa fyzickej zdatnosti, zvýšenej únavy, nadváhy a obezity. Viac ako 90% ľudí má záujem zlepšiť niektoré z aspektov svojho životného štýlu ako sú  zníženie stresu, udržanie správnej hmotnosti, zdravé stravovanie, dostatočný spánok a každondenné cvičenie.

Po viac ako 20 rokoch skúseností sme sa rozhodli postaviť zmenu životného štýlu detí aj dospelých na princípoch: 

  • zmena životného štýlu rodiny zohľadňuje unikátnosť každého jednotlivca, 
  • zo zmien profitujú všetci členovia rodiny, čím mladší tým rýchlejšie a viac, 
  • zmeny je nutné aktualizovať s ohľadom na vývoj a ciele jednotlivca.  

Zmeny v životnom štýle ako sú makrovýživa, mikrovýživa, pohybové aktivity, regenerácia, mentálne zdravie a stres manažment pomáhame nastavovať prostredníctvom na seba nadväzujúcich vrstiev diagnostických faktov a dát s rôznou výpovednou hodnotou v podobe  personalizovaných príručiek, plánov a odporúčaní.  

  1. 1. Vrodené predispozície

Genetika jednotlivca a rodinných príslušníkov predstavuje prvú vrstvu a pevný základ. Testovanie DNA metódou celogenomového sekvenovania  jednoduchým odberom slín nám poskytne pohľad na vrodené predispozície dieťaťa, súrodencov, rodičov a starých rodičov v celom spektre informácií. Určíme do akej miery sú si jednotlivci podobní a rozdielni, aké majú silné a slabé stránky a ako s tým správne pracovať. 

  1. 2. Aktuálne hodnoty

 Biochemickú a telesnú diagnostiku odporúčame absolvovať častejšie v intervaloch podľa náročnosti klienta, športovej úrovne alebo zdravotného stavu a vo väčšom rozsahu meraných ukazovateľov ako je to pri návšteve lekára bežné. Z viac dát získame viac informácií a z intervalov získame jasnú predstavu o vývoji jednotlivca v čase. Ideálna periodicita diagnostiky je 6-12 mesiacov. 

  1. 3. Okamžité smart dáta

Kategóriu smart dát v podobe napríklad smart hodiniek treba vnímať ako doplnkovú s obmedzeniami v podobe orientačných hodnôt zdravotných metrík. Má však výrazný motivačný a edukačný charakter alebo sa spája s každodenným, pravidelným monitoringom zdravotných ukazovateľov a zvyšovaním povedomia o zdravom životnom štýle. 

Od kedy je vhodné dieťa zapájať do diagnostiky? 

Deti do troch rokov riešime len konzultáciou s rodičom. Od troch rokov je vhodné absolvovať genetiku. Približne od 6-7 rokov navrhujeme deti zapojiť do základných foriem diagnostiky zábavnou formou. Deti od približne 12 rokov už môžu absolvovať diagnostiku ako dospelí. 

 

Čo všetko je možné zmeniť? 

Keď už poznáme svoje jedinečné fakty a dáta  tak v závislosti od motivácie a disciplíny je možné zmeniť prakticky čokoľvek. Na začiatok môžeme efektívne personalizovane upraviť stravovanie, mikrovýživu, pohybové aktivity a regeneráciu  v podobe personalizovanej príručky zmeny životného štýlu a konzultácií. 

 

Pozrite si ukážku analýzy

Mali by sme byť nároční 

Pre nás V DNA4FIT je spoločným znakom všetkých individuálnych faktov a dát ich zrozumiteľná a ľahko pochopiteľná interpretácia prostredníctvom výstupov z testovania a konzultácií. Až individuálna alebo rodinná konzultácia  výsledkov genetiky či diagnostiky naplno ukáže užitočnosť týchto informácií v praxi u každého člena rodiny. Konzultácie odporúčame absolvovať pravidelne napríklad v polročných alebo ročných intervaloch. Genetické testovanie stačí absolvovať prakticky len raz, biochémiu a doplnkovú diagnostiku určite opakovanie v intervaloch podľa potreby, zdravotného stavu alebo podľa úrovne športovej výkonnosti no a smart dáta pomáhajú každý deň.  

 

Vypočujte si ich rozhovor s naším CEO, Pavlom Pavlovičom pre podcast Zdravé reči.


Autori: Pavol Pavlovič, CEO DNA4FIT


TIP od DNA4fit: ZAPOJTE SVOJU RODINU, ŠKOLU, ŠKÔLKU ALEBO ŠPORTOVÝ KLUB DO PROJEKTU DIEŤA ŠAMPIÓN V ŽIVOTE A ŠPORTE


Zdielať