VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Preambule

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) platí pro poskytnutí služby genetické analýzy, blíže specifikované na internetové stránce poskytovatele (dále jen „služba“), za předpokladu, že klient je spotřebitelem. Tyto VSP se považují za nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem – spotřebitelem prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové stránce poskytovatele www.dna4fit.com a také na internetové stránce pro registraci odběrového kitu www.my.dna4fit.com. V případě, že si smluvní strany ve smlouvě sjednaly odchylnou úpravu některých práv nebo povinností, dané ujednání má přednost před zněním těchto VSP. Klient uznává tyto VSP za závazná pro všechna plnění, která mají být provedena na základě smlouvy, jejíž jsou součástí, přičemž se vzdává použití vlastních všeobecných smluvních podmínek.

Poskytovatelem je společnost APROCON sro, se sídlem Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO 36 704 407, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.:43306/B. Kontaktní údaje poskytovatele jsou následující:

 • e-mailem: support@dna4fit.sk
 • telefonní číslo: 0904 590 590
 • adresa pro uplatnění reklamace je totožná s adresou sídla poskytovatele.

Poskytovatel zdůrazňuje skutečnost, že služba, kterou dodává, není poskytováním zdravotní péče, ale má pouze informativní charakter. Navzdory skutečnosti, že poskytovatel vyvíjí veškerou snahu, kterou od něj lze spravedlivě očekávat, neposkytuje záruku přesnosti nebo úplnosti výsledků genetické analýzy, jelikož stav vědeckého poznání v dané oblasti se neustále vyvíjí. Jakékoli rozhodnutí osobní povahy nebo rozhodnutí týkající se jeho zdravotního stavu by proto klient měl konzultovat s odborníkem s příslušnou kvalifikací, zejména s lékařem a neměl by se spoléhat výlučně na výsledky genetické analýzy.

V určitých zvláštních případech není objektivně možné provést všechny analýzy, které mají být součástí poskytnuté služby. Z technických či biologických důvodů není vždy možné získat u specifických analyzovaných lokusů DNA jednoznačné informace. Jinak řečeno, detekovaný signál může mít tak nízkou kvalitu, že nelze s naprostou jistotou potvrdit, že se jedná o správný výsledek. Poskytovatel v zájmu zajištění vysoké kvality, vědecké přesnosti a správnosti výsledků analýzy nemůže následně daný výsledek interpretovat. V rámci závěrečné zprávy proto mohou některé parciální výsledky absentovat. V případě, že budou v rámci závěrečné zprávy chybět maximálně dva parciální výsledky analýzy, služba se považuje za poskytnutou bez vad.

 

Registrace

 1. Poskytovatel nepodmiňuje dodání služby povinností klienta vytvořit si na internetových stránkách poskytovatele uživatelské konto. Pokud si však klient tuto možnost zvolí, je v rámci procesu registrace povinen vyplnit všechny požadované údaje a v případě změny je neprodleně aktualizovat. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu nebo újmu, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením dané povinnosti ze strany klienta.

 

II.

Přístup do uživatelského účtu

 1. Registrovaný klient je povinen zajistit ochranu přihlašovacích údajů do jeho uživatelského konta na internetové stránce poskytovatele. V případě, že klient zjistí, že přístup k přihlašovacím údajům do jeho uživatelského konta získala třetí osoba, je povinen na tuto skutečnost poskytovatele neprodleně upozornit, přičemž poskytovatel následně provede opatření za účelem omezení přístupu neoprávněným osobám. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu, která klientovi vznikla v souvislosti s porušením výše uvedených povinností klienta.
 2. Poskytovatel se zavazuje podniknout opatření k zajištění funkčnosti a dostupnosti své internetové stránky, vzhledem k nezbytnosti zajištění údržby hardwarového a softwarového vybavení však není v jeho schopnostech zajistit nepřetržitý přístup. Uživatel také neodpovídá za technické problémy, které byly způsobeny jednáním třetích osob, které nemohl ovlivnit.
 3. V případě, že poskytovatel nabude důvodné podezření, že přístup k uživatelskému kontu klienta získala třetí osoba, je oprávněn provést nezbytná opatření za účelem omezení jeho zneužití a to včetně jeho dočasné nebo úplné deaktivace.

 

III.

Uzavření smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je úplatné dodání služby za cenu a podmínek, uvedených v objednávce, kterou zasílá klient poskytovateli ve formě vyplněného formuláře prostřednictvím internetové stránky poskytovatele (dále jen „objednávka”). Hlavní charakteristika služby je uvedena na internetové stránce poskytovatele. Pro vyloučení pochybností, objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Platební podmínky, dodací podmínky a orientační lhůta dodání služby jsou klientovi dostupné na internetové stránce poskytovatele.
 2. Klient si při vytvoření objednávky zvolí druh služby, její množství, způsob platby a způsob a adresu doručení. V případě, že nemá registrované uživatelské konto, je povinen vyplnit i osobní údaje v rozsahu nezbytném pro dodání služby. Následně se mu zobrazí sumář objednávky. Před odesláním objednávky je klient povinen zkontrolovat její obsah a správnost vyplněných údajů. Až do okamžiku odeslání objednávky je klient oprávněn ji upravovat nebo zrušit. Klient je před odesláním objednávky upozorněn, že v případě, že ji odešle, vzniká mu povinnost zaplatit cenu služby.
 3. Před odesláním objednávky je klient povinen potvrdit, že se seznámil s těmito VSP, a také je povinen udělit výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie svých osobních údajů za účelem poskytnutí služby. V případě, že klient souhlasy podle předchozí věty neudělí, nebude moci pokračovat v procesu objednávky.
 4. Klient objednávku odešle kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku s povinností platby. Odeslanou objednávkou je klient vázán.
 5. Poté, co klient objednávku odešle, bude na jeho e-mailovou adresu zaslána automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky poskytovatelem, která však nepředstavuje akceptaci objednávky. Přílohou zprávy o přijetí objednávky budou tyto VSP a reklamační řád.
 6. Akceptace objednávky bude zaslána na e-mailovou adresu klienta ve formě samostatné zprávy, v rámci které bude uveden zejména název a specifikace služby, která je předmětem smlouvy, údaj o její ceně ao odhadované době dodání, dodací adresa a údaje o ceně a podmínkách přepravy. Okamžikem, kdy se akceptace objednávky dostane do sféry dispozice klienta, dochází k uzavření smlouvy.
 7. Klient je oprávněn zrušit zaslanou objednávku jen do okamžiku, dokud mu nebude doručena akceptace objednávky, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu adresovaného poskytovateli. Kontaktní údaje poskytovatele jsou specifikovány výše.
 8. V případě, že poskytovatel není schopen dodat klientovi objednanou službu, případně není schopen dodržet sjednané podmínky jejího dodání, neprodleně o tom klienta e-mailem informuje a je-li to možné, poskytne mu náhradní nabídku. V případě, že klient tuto náhradní nabídku akceptuje, má se za to, že mezi stranami došlo k dohodě o nováci původního závazku, tedy k nahrazení původní smlouvy novou.
 9. V případě, že klient náhradní nabídku dle předchozího bodu neakceptuje, je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě, že klient možnost odstoupení od smlouvy využije, poskytovatel mu vrátí zaplacenou část ceny služby a náhradu za zaplacené vedlejší služby a plnění ve lhůtě 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy, a to na jeho bankovní účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo nedodat objednanou službu a odstoupit od smlouvy v případě, došlo-li ke zjevné technické vadě na straně poskytovatele při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání. V takovém případě se přiměřeně postupuje podle bodů 8 a 9 tohoto článku.

 

IV

Cena služby a platební podmínky

 1. Cena služby je ve vztahu ke konkrétní službě uvedena na stránce poskytovatele, a to včetně daně z přidané hodnoty ve smyslu platných a účinných právních předpisů, příp. všech dalších daní a poplatků, pokud v těchto VSP není uvedeno jinak.
 2. Způsoby úhrady ceny služby včetně případných nákladů spojených s danou platební metodou budou uvedeny v rámci procesu objednávky.
 3. Klient má nárok na poskytnutí služby za cenu, která byla v době odeslání objednávky uvedena na internetové stránce poskytovatele, s výjimkou uvedenou v článku III bod 10 těchto VSP. Cena služby, která byla dohodnuta ve smlouvě, je uvedena v akceptaci objednávky.
 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které klient používá.
 5. Povinností klienta je zaplatit poskytovateli cenu služby dohodnutým způsobem a v dohodnuté lhůtě dle smlouvy, nejpozději však při doručení sady na odběr biologického materiálu v případě, že si klient při vytváření objednávky vybral možnost platby dobírkou. . Při platbě prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet poskytovatele se cena služby považuje za zapletenou okamžikem jejího připsání na účet poskytovatele. Daňový doklad bude klientovi doručen elektronicky, zasláním na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 6. Klient je povinen převzít objednanou Sadu k odběru biologického materiálu a je povinen umožnit její doručení zejména tím, že bude mít na adrese, kterou uvedl při objednávce a/nebo při registraci řádně uvedené své osobní údaje významné pro doručení zásilky a v době doručování se bude nacházet na dané adrese.
 7. Klient je povinen převzít objednanou Sadu k odběru biologického materiálu a je povinen umožnit její doručení zejména tím, že bude mít na adrese, kterou uvedl při objednávce a/nebo při registraci řádně uvedené své osobní údaje významné pro doručení zásilky a v době doručování se bude nacházet na dané adrese.
 8. V případě, že vedlejší služby a plnění (např. náklady na dopravu, balení apod.) nejsou považovány za součást ceny služby, klient bude na tuto skutečnost a na jejich výši upozorněn před odesláním objednávky poskytovateli.
 9. V případě, že bude z důvodu na straně klienta nezbytné opakovat doručení sady pro odběr biologického materiálu nebo listinné podoby výsledků genetické analýzy, účelně vynaložené náklady opakovaného doručení nese klient.

 

V

Poskytnutí služby

 1. Po objednávce služby bude klientovi náhodným způsobem vygenerován zvláštní bezvýznamový identifikátor, který bude sloužit k anonymizaci údajů klienta při poskytování služby.
 2. Klientovi bude na základě uzavřené smlouvy doručena sada určená k odběru jeho biologického materiálu prostřednictvím stěru slin z ústní dutiny. Poskytovatel je povinen dodat klientovi sadu pro sběr biologického materiálu a zajistit jeho přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně.
 3. Předmětná sada bude obsahovat přesnou specifikaci správného postupu za účelem odběru využitelného biologického materiálu a jeho zaslání k analýze v českém jazyce (dále jen „návod k použití“). Klient je povinen postupovat v souladu s návodem k použití, v opačném případě poskytovatel neodpovídá za kvalitu poskytované služby.
 4. Po odběru biologického materiálu je klient povinen v souladu s návodem k použití vzorek ve smyslu přiložených pokynů označit a zabalit do přiložené obálky a zaslat na adresu, která je uvedena v návodu k použití. Klient je oprávněn zaslat za účelem analýzy výlučně svůj biologický materiál. Jelikož genetická analýza a zaslání jejích výsledků probíhají bez přiřazení identity klienta, poskytovatel nenese žádnou odpovědnost pro případ porušení této povinnosti ze strany klienta.
 5. Klient je následně povinen zaregistrovat se na internetové stránce my.dna4fit.com . Registrační proces lze provést pouze prostřednictvím čárového kódu a bezpečnostního kódu vaší sady pro odběr vzorku (kitu).
 6. Výsledky analýzy, které jsou předmětem poskytnuté služby, budou klientovi doručeny v tištěné podobě na adresu, kterou uvedl při objednávce a v případě, že se zaregistroval, iv elektronické podobě do jeho uživatelského konta na internetové stránce poskytovatele.
 7. Poskytovatel klienta upozorňuje, že závěrečná zpráva o výsledcích genetické analýzy je autorským dílem. Klient je oprávněn se s ní seznámit, uložit si elektronickou kopii na vlastní zařízení a vyhotovit si z elektronické verze jedno vyhovění v papírové podobě pro vlastní potřebu. Není však oprávněn vykonávat žádná jiná práva příslušející autorovi, zejména pořizovat jeho další rozmnoženiny, zpracovávat jej nebo veřejně rozšiřovat. Klientovi objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů poskytovatele nebo třetích osob.
 8. Biologický materiál klienta bude po provedení analýzy neprodleně zničen.

 

MY

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Klient je v souladu s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. .
 2. Jelikož ve smyslu smlouvy má být služba zahájena poskytovat před uplynutím lhůty pro odstoupení, klient před odesláním objednávky výslovně potvrdil, že poskytování služby začalo s jeho souhlasem a zároveň prohlásil, že byl poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby. Za úplné poskytnutí služby se považuje dodání výsledků genetické analýzy v rozsahu dle objednávky do uživatelského konta klienta.
 3. Klient může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 1 tohoto článku u poskytovatele v listinné podobě doručené na adresu sídla poskytovatele nebo e-mailem zaslaným na adresu: support@dna4fit.sk. Klient může použít  formulář pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno poskytovateli nejpozději v poslední den lhůty podle bodu 1 tohoto článku. V případě, že klient oznámení o odstoupení od smlouvy zaslal poskytovateli elektronicky, poskytovatel mu neprodleně po přijetí odstoupení od smlouvy zašle e-malém potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
 4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí klientovi veškeré platby, které od něho obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. V případě, že si klient zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený poskytovatelem, poskytovatel není povinen vrátit klientovi dodatečné náklady, které představují rozdíl v ceně dopravy. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem, jaký klient použil při platbě, kromě případu platby formou dobírky, kdy je klient povinen oznámit poskytovateli číslo bankovního účtu, na který poskytovatel vrátí klientovi platbu.
 5. Po odstoupení od smlouvy je klient ve lhůtě 14 dnů povinen poskytovateli na adresu jeho sídla vrátit nerozbalenou a nepoškozenou sadu na odběr biologického materiálu (pokud mu byla do doby odstoupení poskytovatelem doručena). Náklady na její vrácení nese klient.
 6. Sada na odběr biologického materiálu nemůže být klientem zaslána poskytovateli na dobírku, ani jiným způsobem vyžadujícím od poskytovatele povinnost úhrady před převzetím, taková zásilka nebude poskytovatelem převzata a doručení bude neúčinné z důvodů na straně klienta, který je povinen vrátit zásilku formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.
 7. V případě, že klient nemůže splnit povinnost vrátit nerozbalenou a nepoužitou sadu k odběru biologického materiálu poskytovateli a před odesláním objednávky poskytovateli udělil souhlas podle bodu 2 tohoto článku, je povinen mu uhradit její hodnotu.
 8. V případě, že před odstoupením klienta od smlouvy poskytovatel prostřednictvím jím pověřených osob začal provádět genetickou analýzu a klient před odesláním objednávky poskytovateli udělil souhlas podle bodu 2 tohoto článku, klient je povinen uhradit poskytovateli cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. .

 

VII

Odpovědnost za vady a její uplatnění

 1. Odpovědnost poskytovatele za vady dodané služby, postup v případě uplatnění nároku z odpovědnosti a specifikace nároků klienta jsou upraveny samostatně v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na stránce poskytovatele.

 

VIII

Ochrana osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, zveřejněném na internetové stránce poskytovatele.

 

IX

Alternativní řešení sporů

 1. Ve smyslu § 11 ods. 1 zákona č. 1 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů má klient právo obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva nebo není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vybavil jeho reklamaci. Pokud na danou žádost odpověděl poskytovatel zamítavě nebo na žádost neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má klient právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu ve smyslu § 11 ods. 2 zákona č . 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Klient má právo vybrat si subjekt alternativního řešení spotřebitelského sporu. Aktuální seznam subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů a bližší informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů, zejména o možnostech a podmínkách alternativního řešení spotřebitelských sporů je uveden na stránce Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. Příkladem takového subjektu je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Průvozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Odbor mezinárodních , 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo@soi.sk. Internetová adresa je: Ústřední inspektorát, Odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo@soi.sk. Internetová adresa je: Ústřední inspektorát, Odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo@soi.sk. Internetová adresa je: https://www.soi.sk/ .
 2. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislavě, internetová adresa:  http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Platforma alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, je dostupná na stránce  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS .
 2. Případné stížnosti nebo podněty je klient oprávněn adresovat poskytovateli písemně nebo e-mailem na jeho adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v těchto VSP. 

 

X

Orgány dozoru

 1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu vykonává v rámci své působnosti příslušný okresní úřad odbor živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.j. o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů a zákona č. 250/2007 Sb. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

XI

Závěrečná ustanovení

 1. Všechny dohody a právně relevantní úkony smluvních stran musí být provedeny v písemné formě. Pro vyloučení pochybností se doručení emailové zprávy na emailovou adresu smluvní strany uvedenou v objednávce nebo při registraci uživatelského konta považuje za řádné doručení v písemné formě v souladu s tímto ustanovením VSP.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 3. Jednotlivá ustanovení těchto VSP jsou vymahatelná nezávisle na sobě a neplatnost kteréhokoli z nich nebude mít žádný vliv na platnost ostatních ustanovení, s výjimkou případů, kdy je z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového neplatného ustanovení zřejmé, že dané ustanovení nemůže být odděleno od ostatních příslušných ustanovení. V případě, že některé z uvedených ustanovení bude neplatné, přičemž jeho neplatnost bude způsobena některou jeho částí, bude dané ustanovení platit tak, jako kdyby byla předmětná část vypuštěna. Není-li však takový postup možný, strany se zavazují zajistit uskutečnění všech kroků nezbytných za tím účelem, aby bylo dohodnuto ustanovení s podobným účinkem, kterým se neplatné ustanovení v souladu s příslušným právním předpisem nahradí.
 4. Tyto VSP, smlouva a vztahy vyplývající ze smlouvy nebo se smlouvou související se řídí právními předpisy České republiky. Vztahy neupravené v těchto VSP nebo ve smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 5. Aniž by tím bylo dotčeno kterékoli ustanovení těchto VSP, smluvní strany se dohodly, že použití jakéhokoli ustanovení kteréhokoli právního předpisu České republiky, které není kogentní, je výslovně vyloučeno v rozsahu, v němž by jeho použití mohlo měnit (ať už úplně nebo částečně) význam nebo obsah kteréhokoli ustanovení těchto VSP nebo smlouvy. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Veškeré spory vyplývající z VSP nebo z kupní smlouvy nebo v souvislosti s nimi budou řešeny především dohodou a vzájemnými jednáními za účelem dosažení dohody o případných sporech. Tato jednání musí být vedena v dobré víře a za účelem zachování účelu sledovaného těmito VSP. V případě, že této dohody nebude možné dosáhnout, k rozhodování sporů je dána pravomoc obecných soudů České republiky.
 7. Klient před odesláním objednávky potvrdil, že se s těmito VSP podrobně seznámil, jejich obsahu porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí.
 8. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.07.2020